terms

תקנון “הגרלה חודשית מצטרפים חדשים למועדון ספייסז”:

 

1. הגדרות
מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
“תכנית ההגרלה”- ההוראות המופיעות בתכנית ובתקנון אלה לפי העניין;
“הגרלה”- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע “הגרלה חודשית מצטרפים חדשים למועדון ספייסז” שעורכת החברה;” החברה”- ספייסז;
“משתתף”- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 3 להלן;
“טופס השתתפות” או “טופס השתתפות אלקטרוני”- הטופס האלקטרוני אשר ימלא המשתתף בדף הנחיתה המפורסם, או באתרwww.spicesdeli.co.il יהווה טופס השתתפות אלקטרוני; טופס ידני אשר ימלא המשתתף באחד מסניפי ספייסז ואשר יוקלד למערכת ע”י הקופאית יהוה גם הוא טופס השתתפות.
“זוכה”- משתתף אשר נרשם בחודש הרלוונטי לצטרפות למועדון הלקוחות של ספייסז באמצעות טופס השתתפות או טופס השתתפות אלקטורני;
“הפרס”- הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 9 לעיל;
“מערכת קומקס”- המערכת בה נקלטים רישומי ההצטרפות למועדון הלקוחות (מהטפסים האלקטרוניים וההרשמה בקופות) וממנה תישלף בכל חודש רשימת המשתתפים אשר ממנה יבחר המשתתף הזוכה.
“קוד חבר מועדון” – כל משתתף שיירשם להצטרפות למועדון הלקוחות של ספייסז באמצעות אחד מדרכי הרישום שהוזכרו לעיל יירשם תחת קוד חבר מועדון יחיד במערכת קומקס. ההגרלה תתבצע על רשימת הקודים של המשתתפים החדשים בכל חודש.
“תקופת המסגרת של המבצע” – החל מיום 1.11.2017 ועד להחלטה והודעה על סיום תקופת המסגרת על פי החלטת רשת ספייסז
“תקופת המבצע החודשי” – כל חודש החל ב 1 לחודש ועד היום האחרון בחודש (28, 30 או 31 בהתאם לחודש)
“המפקח”- האדם האמור בסעיף 12 להלן.
בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2. כללי
2.1 החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך תקופת מסגרת המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע החברה.
2.2 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.
2.3 תכנית ההגרלה / התקנון מופיעה כקישור בדף ההרשמה וונתנת לעיון עצמאי ע”י גלישה לדף זה. בנוסף תמצא תכנית ההגרלה / התקנון במשרדי החברה בסניף ספייסז אאוטלט במתחם בילו אאוטלט בקרית ערון, וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.

3. התנאים להשתתפות בהגרלה
3.1. זכאים להשתתף בהגרלה פרטים אשר נרשמו בחודש הרלוונטי להצטרפות למועדון הלקוחות של ספייסז באתר החברה, בקישור מאחד מדפי הנחיתה המפורסמים ע”י החברה, או לנרשמים בקופות באחד מסניפי החברה. במקרה והמשתתף הינו קטין, הוא מצהיר כי הוא בר רשות להשתתף בהגרלה. במקרה שקטין ייבחר כזוכה בפרס, יגיע הקטין עם אפוטרופסו למעמד הזכייה בפרס ויציג בפני החברה את תעודת הזהות שלו (ככל שיש לו) ושל אפוטרופסו. במקרה כזה הפרס יימסר אך ורק להוריו או אפוטרופוסיו החוקיים של הקטין הזוכה, בכפוף לחתימתם על אישור זכייה בשם הקטין, כמפורט בנספח ב’.
3.2. משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

4. אחריות
4.1. מבצע ההגרלות יערך בהתאם לכל דין ו/או חוק.
4.2. ככל שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם כלשהו מלהשתתף בהגרלה או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה אדם זה זכאי לא יעלה על סך כולל של 250 ₪.

5. תיאור מבצע ההגרלות
5.1. במהלך כל אחד מתקופות המבצע יתבקשו המעונינים להשתתף להירשם להצטרפות למועדון הלקוחות של ספייסז או דרך חלון ההרשמה באתר http://www.picesdeli.co.il או בדף ההרשמה הייחודי המקושר לדפי נחיתה של פירסומים שונים שתפרסם החברה, או באמצעות הרשמה בקופות בסיניפי החברה.
5.2. המשתתפים בהגרלה החודשית יהיו משתמשים אשר יירשמו למועדון הלקוחות של החברה בחודש הרלוונטי, ואשר קיבלו על עצמם את כל תנאי התכנית. מבין כל המשתתפים יוגרלו בסוף כל חודש הפרסים שיוגדרו ויפורסמו בדפי ההרשמה ובמודעות פרסום של החברה עבור אותו חודש.
5.3. ההשתתפות בהגרלה אסורה על העובדים בחברה, שותפיהם ובני משפחותיהם ועל המפקח, עובדיו, ו/או שותפיו.

6. ההגרלה ואופן ביצועה
6.1. בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן, החברה תערוך הגרלה בכל חודש ביום הראשון של החודש הבא, או ביום העסקים הראשון שאחריו, בשעה שהחברה תקבע, כפי שיפורסם באתר המבצע (“מועד ההגרלה”).
6.2. ההגרלה תבוצע על ידי החברה, בפיקוחה והדרכתה. רואה החשבון של החברה יבחר באקראי את קוד חבר המועדון של של משתתף אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה ואשר נרשם להצטרפות למועדון הלקוחות של ספייסז בחודש הרלוונטי. טווח קודי חבר המועדון של המשתתפים שנרשמו בחודש הרלוונטי יישלפו ממערכת קומקס בסוף היום האחרון בחודש.
6.3. אם יתקיימו נסיבות שבהן החברה תמצא לנכון לשלוף קוד חבר מועדון נוסף, יהיה קוד זה הקוד הזוכה אשר יזכה את בעליו בפרס ולא יהיו לבעלי הקוד הראשון שנשלף שום טענות כלפי החברה.

7. תוצאות ההגרלה
7.1. תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר החברה (להלן: “מועד הפרסום”) וכן תישלח לזוכה הודעת סמס ו/או מייל בדבר הזכייה לפי הפרטים שהשאיר בטופס ההרשמה להצטרפות למועדון לקוחות ספייסז.
7.2. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

8. שינוים בהגרלה
8.1. למרות האמור בסעיף 2.1 או בכל הודעה שהחברה תפרסם, בכל מקרה שהחברה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם החברה, באופן שהחברה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
8.2. החברה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תוכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תוכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי החברה.

9. הפרס
9.1. המשתתף אשר יעמודו בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, וקוד חבר המועדון שלו ייבחר בהגרלה כקוד הזוכה בפרס (להלן: “הפרס”), יזכה באחד מהפרסים החדשיים שייקבעו ע”י החברה בכל חודש ויפורסמו באתר החברה ובפרסומים השונים למבצע ההגרלות.
9.2. למרות האמור לעיל בסעיף 9.1 שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל.

10. מימוש הפרס
10.1. הזוכה יידרש להתקשר למשרדי החברה ב 1-700-500-611 ולמסור את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות שלו לא יאוחר מיום לאחר ההודעה על הזכייה לזוכה כאמור בסעיף 6 בכדי לקבל את הפרס. מימוש הפרס ייעשה ע”י הגעה לאחד מסניפי החברה עפ”י בחירת החברה, אך בתיאום עם הזוכה, והצגת תעודת זהות על מנת לקבל את פרס הזכיה. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של שבועיים מיום הזכיה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
10.2. כתנאי לקבלת הפרס יידרש הזוכה להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג החברה על ידי הצגת התעודה המזהה, ולחתום על קבלת הפרס.
10.3. החברה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .
10.4. מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
10.5. החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות סניפי החברה.
10.6. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.

11. היתר לעריכת הגרלות
ההגרלה שתכנית זו חלה עליה, תיערך על ידי החברה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל”ז-1977.

12. המפקח על ההגרלות
המפקח על ההגרלות יהיה רו”ח אבי פן, ממשרד ספורטה את פן ושות’ רואי חשבון מבר כוכבא 23, בני ברק, 51206,טל: 03-619-6211

13. מקום שיפוט
מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד החברה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, יהיה תל אביב יפו בלבד.

14. התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, היא 6 חודשים ממועד ההגרלה הרלוונטית.

 

התחברו אלינו